Na podstawie § 18 ust.2a-2c,ust.3 Rozporządzenia MEN z 31.12.2002r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz § 1 ust.1i2 , § 2 ust.1 i 5 Rozporządzenia MEN z 12.08.2020r. W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -dalej rozp. Covid-19.
Grupa dzieci 5-letnich Motylki na obowiązkowej kwarantannie do dnia18.03.21r.( włącznie)
Grupa dzieci 6-letnich Biedroneczki na obowiązkowej kwarantannie do dnia18.03.21r. (włącznie)
Grupa dzieci 5-6 letnich Słoneczka na obowiązkowej kwarantannie do dnia 20.03.21r. (włącznie)
Ze względu na braki kadrowe- objęcie kwarantanną nauczycieli i pracowników obsługi

informuję ,że z dniem 15.03.2021 do dnia 19.03.2021 zostają zawieszone zajęcia. O trudnej sytuacji w placówce został powiadomiony organ prowadzący.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3
Ewa Wróbel
Nowogard 13.03.2021r,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika obsługi w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Nowogardzie informuje, iż grupa przedszkolna „Motylki” 5 latki oraz jeden nauczyciel (lista osób ustalona w placówce) podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 09.03.2021r. do 18.03.2021 r.

Dzień faktycznego poddania się kwarantannie 10.03.2021 r. (wszystkie dni, które są wcześniej brane są na poczet 10 dniowej kwarantanny).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (m.in. kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Jednocześnie informuję, iż nie poddanie się obowiązkowi kwarantanny lub naruszenie obowiązku kwarantanny zagrożone jest
- administracyjną karą pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30.000 zł w przypadku nie poddania się obowiązkowi kwarantanny,
- administracyjną karą pieniężną do 30.000 zł w przypadku naruszenia obowiązku kwarantanny, w szczególności samowolnego opuszczenia miejsca odbywania kwarantanny. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej przedszkola, a także przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci oraz pracownikom.

Goleniów, dnia 10.03.2021 r.

Informuję, że od dnia 22 marca 2021r. (poniedziałek) rozpoczynamy pracę we wszystkich grupach wiekowych.
Ze względu na zaistniałą narastającą falę zachorowań proszę o przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku stwierdzenia u dziecka pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV- 2 jesteście państwo zobowiązani nas o tym fakcie powiadomić.

Dyrektor PP3 Ewa Wróbel
Nowogard 19.03.2021r.